Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3 (POIG.04.03.00-00-257/11)

15 kw. 2013 | Zapytania ofertowe

inowacyjnagospodarkaue

Numer projektu: POIG.04.03.00-00-257/11

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania kształtownika do budowy konstrukcji stalowych”

Dotyczy zamówienia na: „System transportu między halami”  na potrzeby projektu GILLMET Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków EFRR oraz w formie dotacji celowej w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013