Projekty unijne

POIR.03.02.02-00-2243/20

„Nowe rozwiązania technologiczne dla procesu cynkowania zanurzeniowego w osłonie gazu obojętnego z wykorzystaniem innowacyjnego topnika”

Projekt obejmuje wdrożenie nowego procesu cynkowania ogniowego (zanurzeniowego), realizowanego w atmosferze gazu obojętnego z udziałem nowego rodzaju topnika o udoskonalonej kompozycji. Technologia umożliwi poprawę parametrów powłoki cynkowej – będzie ona cieńsza, jednorodna, równomiernie rozłożona na powierzchni detalu, będzie zawierać mniej wtrąceń, dzięki czemu będzie bardziej atrakcyjna wizualnie. Oprócz zapewnienia odpowiedniej odporności antykorozyjnej powłoki, zmniejszy się zużycie surowców nieodnawialnych i energii, redukcji ulegnie poziom zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, znaczącemu obniżeniu ulegną także koszty wytwarzania.

Realizacja projektu: 01.01.2021 – 31.12.2021

Koszt całkowity: 5 160 000,00 zł

Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 322 000,00 zł

Projekt realizowany w oparciu o dofinansowanie z Agencji Rozwoju Pomorza

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa: 1. Rozwój i innowacje w MŚP

Działanie: 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poddziałanie: 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności spółki poprzez wprowadzenie nowego produktu i usługi

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPPM.01.01.02-00-011/13